โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

โรงเรียนฉวาง

โรงเรียนฉวาง

นางสุพร วิรัตน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนฉวาง

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนฉวาง

โรงเรียนฉวาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้อักษรย่อครั้งแรก น.ศ.11

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกองการศึกษา
ประชาบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดท าการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗ ใช้
อักษรย่อว่า ฉ.ว.

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เลื่อนระดับต าแหน่ง
ผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เลือกโรงเรียนฉวาง
เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคล ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจจำอำเภอ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้ตั้งโรงเรียนฉวาง เป็น
ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนฉวาง (Vision)

โรงเรียนฉวาง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
๓. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น

เป้าประสงค์(Goal)

๑. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. นักเรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๕. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
หลากหลาย
๖. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการที่มุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ควร
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างจริงจังและทั่วถึงทุกระดับชั้น
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
๔. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
๕. ส่งเสริมครูท าวิจัยชั้นเรียน
๖. โรงเรียนและชุมชนสานสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๗. จัดระบบนิเทศภายในให้เข้มแข็ง
๘. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมคิด ร่วมพัฒนาในรูปคณะกรรมการ
๙. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๑๐. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี
๑๑. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
๑๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน

นานาสาระ

มารยาทของพนักงานโรงแรม และมาตรฐานการดูแลเอาใจใส่

มารยาทของพนักงานโรงแรม การปรากฏตัว และมารยาทของพนักงานโรงแรม แสดงถึงภาพลักษณ์ของโรงแรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางจิตใจของแขก และส่งผลต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และชื่อเสียงของโรงแรมในที่สุด ดังนั้นรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย และสง่างาม และพฤติกรรมที่อ่อนโยน จึงเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับพนักงาน มารยาทของพนักงานโรงแรมความสุภาพ

ความสุภาพเป็นการแสดงความเคารพ และมิตรภาพระหว่างผู้คนในการติดต่อและการสื่อสาร มันแสดงให้เห็นถึงแฟชั่นของยุคสมัย และคุณภาพทางศีลธรรมของผู้คน และรวมถึงระดับวัฒนธรรมและอารยธรรมของผู้คน

ต้อนรับแขกทุกคนด้วยรอยยิ้ม และใช้ชื่อแขกทุกครั้งที่ทำได้ เมื่อพบแขกหรือเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ควรริเริ่มกล่าวทักทายด้วยเสียงดัง และท่าทีที่เคารพและเป็นมิตร เมื่อพูดคุยกับแขกหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ควรสบตายิ้มและมีน้ำใจ เมื่อคุณต้องการขัดจังหวะการสนทนา หรือการทำงานของแขก หรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม คุณไม่ควรขัดจังหวะผลีผลาม คุณควรพูดว่า ขอโทษค่ะ ก่อนจะพูด

เคาะประตูก่อนเปิดประตู และคุณสามารถเข้าได้โดยได้รับอนุญาต หลังจากเข้าไปแล้ว คุณไม่ควรหันไปรอบๆ เมื่อขึ้นลงบันไดลิฟต์ หรือพบปะแขกหรือเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมระดับสูงบนท้องถนน คุณควรหลีกทางให้แขกหรือเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมระดับสูงอย่างกระตือรือร้น เวลาทำงานหรือพูดคุยกัน ถ้าคุณเห็นแขกหรือผู้จัดการโรงแรมระดับสูงเข้ามา คุณควรหยุดทันที ทักทายและให้ความช่วยเหลือ ถ้าแขกและผู้จัดการโรงแรมอาวุโสมาพร้อมกัน ควรให้แขกเป็นคนแรก แต่ยังคงต้องทักทายและสวัสดี อย่ามาสายเมื่อเข้าสู่สถานที่ที่เป็นทางการ และเคร่งขรึมเช่น ห้องประชุมและควรนั่งเงียบๆ หลีกเลี่ยงการผลักดันหรือพูดคุยเสียงดังในที่สาธารณะ

ใช้มือทั้งสองข้างในการส่งมอบ หรือรับสิ่งของและขอบคุณอีกฝ่าย ใช้ภาษาพูดของแขกหรือเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมระดับสูงในกรณีอื่นๆ ให้ใช้ภาษากลาง เมื่อจากกันให้ยิ้มและกล่าวอำลาแขกอย่างอบอุ่น และต้อนรับเขาที่จะกลับมาอีกครั้งในการรับโทรศัพท์พนักงานของโรงแรม ควรกระจายความอบอุ่นของโรงแรมผ่านภาษาโทรศัพท์ และสร้างความประทับใจให้กับแขก

มารยาทของพนักงานโรงแรม และคุณสมบัติของลักษณะรูปร่างหน้าตากิริยามารยาท รูปลักษณ์เป็นไปตามบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมโรงแรม และรักษาความสะอาดและสง่างามตลอดเวลา ยืนตัวตรงนั่งตัวตรงเดินอย่างมั่นคง และสง่างามและรักษาท่าทางที่เหมาะสม พฤติกรรม ไม่ถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจ ใจกว้างมีมารยาทสุภาพ และอ่อนโยนไม่ได้หมายถึง ความต่ำต้อยมีมารยาท มีมโนธรรมขยันขันแข็งไม่สุภาพ และเอาใจใส่อย่างไม่เหมาะสม

ปฏิบัติตามระเบียบการให้บริการ พนักงานส่วนหน้าต้องคุ้นเคยกับขั้นตอนการบริการในการทำงาน และต้องไม่ละเมิดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การต้อนรับแบบชิ้นเดียว แม้ว่าแขกทุกคนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็มาหาเรา เพื่อการบริโภค เราควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน และเราไม่ควรเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง

ภาษา ภาษาสุภาพระดับเสียงปานกลาง การแสดงออกควรสงบเป็นธรรมชาติ และใจกว้างเมื่อพูดคุย และท่าทางควรเหมาะสม ส่งเสริมการต้อนรับ 5เสียง แขกควรมีเสียงต้อนรับเมื่อมา และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เวลาพบปะแขกต้องมีชื่อเพื่อให้รู้สึกสุภาพและเคารพ แขกที่มีปัญหาต้องขอโทษ และให้ทัศนคติที่ดีและสุภาพแก่ผู้อื่น ขอบคุณเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือ และทำให้ผู้คนรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพ เมื่อแขกออกจากร้าน จะต้องมีเสียงส่ง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกเป็นครั้งสุดท้าย ภาษามีความสละสลวยและยืดหยุ่น และสามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานที่โอกาส และสถานการณ์เฉพาะต่างๆ

ทัศนคติ ทัศนคติในการบริการที่ดี ทำให้แขกรู้สึกประทับใจ ทัศนคติในการบริการที่ดี สะท้อนถึงระดับการบริหารจัดการของโรงแรม และความสำเร็จส่วนบุคคลของพนักงานบริการโดยเฉพาะ มารยาทและลักษณะเฉพาะของพนักงานโรงแรม ลักษณะที่ปรากฏ ผู้ชายทรงผม ทรงผมเรียบง่ายหวีอย่างเรียบร้อย ดูสะอาดสะอ้าน ใบหน้าโกนหนวดเครา และขนจมูกให้สะอาด ไม่ควรยาวเกินไป

ปากรักษาลมหายใจให้สะอาดแปรงฟันตอนเช้าและเย็น บ้วนปากหลังอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุน เครื่องแบบครบชุดสะอาดเรียบร้อย มีขนาดพอเหมาะและรีดเรียบ แผ่นป้ายสะอาดสดใสและไม่มีคราบ สวมที่หน้าอกด้านซ้าย สวมถุงเท้าสีดำหรือสีเข้ม ไม่มีความเสียหายหรือชำรุด สวมรองเท้าสีดำ รองเท้าหนังต้องเงารองเท้าผ้าต้องสะอาด เครื่องประดับสวมแหวนได้เพียง 1วงและนาฬิกา 1เรือน ไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหู

เล็บ ตกแต่งอย่างเรียบร้อยไม่มีเล็บยาว ร่างกาย ยืนสูงเต็มไปด้วยพลังไร้กลิ่นตัว ตาให้ความสนใจกับปฏิกิริยาของแขก เมื่อพูดคุยกับแขกตาของคุณให้สดใส และอย่ามองไปรอบๆ การแสดงออกเป็นธรรมชาติ และใจกว้าง เมื่อติดต่อกับแขกไม่เหมาะสมที่จะนำอารมณ์เชิงลบส่วนตัวมาทำงาน และอย่าแสดงความรักกับแขกมากเกินไป

ผู้หญิง ทรงผม ทรงผมเรียบง่ายไม่บังสายตาด้านหน้า แต่ไม่อยู่ที่ไหล่ด้านหลัง ผมยาวมัดรวบไว้ด้านหลัง มีเครื่องประดับผมสีเข้ม ใบหน้าสะอาด และสดชื่นด้วยเมคอัพบางเบา สวมถุงเท้าสีเนื้อไม่มีรอยขีดข่วน หรือสิ่งกีดขวางและเปลี่ยนบ่อยๆ รองเท้า สวมรองเท้าสีดำรองเท้าหนังต้องเงารองเท้าผ้าต้องสะอาด เครื่องประดับ สามารถสวมใส่แหวนและนาฬิกาเพียงเรือนเดียวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหูแบบจี้ เล็บ ตกแต่งอย่างเรียบร้อยไม่ไว้เล็บยาว ไม่ทาเล็บ