โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนฉวาง

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางและคณะครูต้อนรับ ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนฉวางตามนโยบายและจุดเน้นของการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ท่านสุรทิน ทิพย์อักษร ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2564

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน