โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉวาง

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 7 6 13 1
รวมชั้นอนุบาล 15 12 27 2
ป.1 11 10 21 1
ป.2 10 4 14 1
ป.3 13 9 22 1
ป.4 8 10 18 1
ป.5 10 13 23 1
ป.6 9 7 16 1
รวมชั้นประถมศึกษา 61 53 115 6
รวมทั้งหมด 76 65 141 11