โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

วัดความรู้ระดับประถม ศึกษา

วัดความรู้ระดับประถม ศึกษานักเรียนโรงเรียนฉวางเข้าร่วมสอบวัดความรู้ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียน 2 ท่าน คือ ครูวนิดา ดีทองแก้ว และครูณัฐฒิญา สุขาทิพย์

วัดความรู้ระดับประถมวัดความรู้ระดับประถม