โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

สอบo-net ของนักเรียนชั้นป.6

สอบo-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฉวางเข้าสอบ o-net ณ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 โดยมีนางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวนิดา ดีทองแก้ว และครูณัฐฒิญา สุขาทิพย์ ดูแลให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
สอบo-net สอบo-net สอบo-net