โรงเรียนฉวาง

หมู่ที่ 1 บ้านฉวาง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481418

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนฉวาง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2526
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2542
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
building7
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
building8
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
building9
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
building10
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2534